ZASADY UDZIELANIA LOGO PTK

 

I/ Logo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego może być przyznawane organizatorom kursów, zjazdów, konferencji i kongresów, akcji promujących zdrowy styl życia, produktom o udokumentowanej wartości pro zdrowotnej.

II/ Ustala się następujące rodzaje kursów;
- organizowane przez Zarząd PTK (kurs edukacyjny PTK)
- organizowane przez Sekcje i Oddziały PTK
- współorganizowane przez PTK

Logo może być wykorzystywane w czasie:

A/ Kursu edukacyjnego PTK który jest organizowany z inicjatywy Zarządu Głównego PTK. Zarząd Główny PTK wyznacza jego przewodniczącego oraz zatwierdza program.

B/ Kursu edukacyjnego Sekcji PTK lub Oddziałów PTK ( organizowanego przez Zarząd Sekcji lub przez Oddział PTK ) jeżeli jest to realizacja statutowych obowiązków Sekcji i Oddziału.
Organizatorzy kursu powiadamiają Zarząd Główny PTK o programie i szczegółach organizacyjnych przedsięwzięcia, w tym o przewidywanej liczbie uczestników, budżecie imprezy i sponsorach.

C/ Kursu współorganizowanego przez PTK. Ta sytuacja wymaga szczególnego zabezpieczenia interesów PTK. Wymagane jest:
formalne wyrażenie chęci współpracy przez współorganizatora z określeniem zakresu obowiązków obu stron w tym zobowiązań finansowych;
deklaracja promowania w czasie kursu standardów PTK i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kursu delegowanego przez Prezesa PTK przedstawiciela Zarządu Głównego PTK, Zarządu Oddziału lub Zarządu Sekcji PTK w charakterze Zastępcy Kierownika Naukowego Kursu z możliwością wpływu na program i dobór wykładowców.
Dodatkowo, zależnie od tematyki i charakteru kursu Zarząd Główny lub powołana do tego celu Komisja ZG PTK może zażądać aby:
do poszczególnych wykładów opracowane zostały założenia, zatwierdzone przez wyznaczonego przedstawiciela PTK;
materiały zaopatrzone w logo były zatwierdzane przez PTK.
W przypadku braku porozumienia co do programu, zwłaszcza ingerencji zewnętrznych sponsorów w treści przekazywane podczas kursu, dopuszcza się wycofanie udziału PTK

Wystąpienie o zgodę na wykorzystanie logo PTK w czasie kursu będzie rozpatrywane tylko wtedy gdy wniosek wpłynie na 6 tygodni przed datą kursu.

Uzyskanie przez organizatorów kursów, szkoleń itp. punktów edukacyjnych PTK jest równoznaczne z możliwością wykorzystywania logo.

Przyznanie możliwości korzystania z logo nie jest równoznaczne z przyznaniem punktów edukacyjnych PTK.

Logo PTK może być wykorzystane w czasie imprez masowych promujących zdrowy styl życia np. w czasie dnia serca. Jeżeli organizatorem imprezy jest Zarząd Sekcji PTK lub Oddział PTK do uzyskania zgody na wykorzystanie logo wystarcza poinformowanie Zarządu Głównego o planowanym przedsięwzięciu oraz podanie założeń organizacyjnych. Ustala się, że zasady przyznawania logo dla organizatora zewnętrznego imprez masowych są takie same jak w pkt. IIIC.

Logo PTK może być przyznane produktom o udokumentowanych wartościach pro zdrowotnych. Wniosek producenta winien zawierać wyniki badań potwierdzające wartość produktu . Zarząd Główny PTK ustala warunki finansowe i okres na jaki przyznaje się logo. Okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok. Umowa może być po tym okresie przedłużona.

Zarząd Główny PTK może powołać 3 osobową komisję do działania w jego imieniu. W szczególnie kontrowersyjnych przypadkach decyzje podejmuje, po zapoznaniu się z opinią Komisji, Zarząd Główny PTK.

Proponowane zasady wprowadzane są na okres próbny 1 roku i mogą być przedłużone.

 

źródło>>>