Nowy statut PTK

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

 

1.                      Postanowienia wstępne

2.                      Nazwa, siedziba, teren działalności Towarzystwa

3.                      Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji

4.                      Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

5.                      Władze Towarzystwa

6.                      Walne Zgromadzenie Towarzystwa

7.                      Zarząd Główny Towarzystwa

8.                      Komisja Rewizyjna Towarzystwa

9.                      Oddziały Towarzystwa

10.                 Komitet organizacyjny

11.                 Komisja Nagród

12.                 Sekcje Towarzystwa

13.                 Wyróżnienia i nagrody

14.                 Majątek Towarzystwa

15.                 Postanowienia końcowe

 

1            Postanowienia wstępne

1.1            Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (Towarzystwo) jest towarzystwem naukowym, powstałym w roku 1954.

1.2            Towarzystwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

1.3             Towarzystwo jest członkiem European Society of Cardiology.

 

2            Siedziba, teren działalności Towarzystwa

2.1             Towarzystwo posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Warszawa.

2.2             Towarzystwo posiada Oddziały, Sekcje oraz inne jednostki organizacyjne
a także Komisje, działające na zasadach obowiązujących przepisów prawnych, niniejszego Statutu i odpowiednich regulaminów.

2.3             Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Pod warunkiem, że odpowiednie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Towarzystwo może także prowadzić działalność za granicą.

2.4             Towarzystwo używa pieczęci: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Komisja Rewizyjna oraz innych pieczęci w brzmieniu i formie zatwierdzonej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

2.5             Towarzystwo posiada własne godło (wzór godła stanowi załącznik do niniejszego Statutu).

 

3.         Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji

3.1             Celami statutowymi Towarzystwa są:

3.1.1           profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa;

3.1.2           upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;

3.1.3            inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca
i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;

3.1.4           współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;

3.1.5           współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.

3.2             Dla osiągnięcia swych celów statutowych Towarzystwo:

3.2.1            organizuje kongresy, konferencje oraz inne spotkania naukowe i dydaktyczne;

3.2.2            uczestniczy w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia;

3.2.3           uczestniczy w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym i w egzaminach specjalizacyjnych z dziedziny kardiologii;

3.2.4            uczestniczy w konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów kardiologicznych;

3.2.5           organizuje popularne wykłady oraz inicjuje i organizuje akcje charytatywne mające na celu zebranie środków finansowych na rzecz Towarzystwa, takie jak, na przykład wystawy, koncerty, pokazy, odczyty i inne przedsięwzięcia – dla zaznajomienia społeczeństwa z problematyką chorób serca i naczyń, a zwłaszcza z ich profilaktyką;

3.2.6           ogłasza konkursy i przyznaje nagrody za wyróżniające się prace z dziedziny kardiologii;

3.2.7           prowadzi działalność wydawniczą w postaci miesięcznika „Kardiologia Polska” oraz innych czasopism, broszur, książek, a także pozostałych materiałów naukowych i propagandowych, we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom;

3.2.8           podejmuje wszelkie inne prace, zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu kardiologii;

3.2.9           promuje inicjatywy badawcze, a zwłaszcza te, które powodują zbliżenie Polski ze światem w dziedzinie kardiologii i nauk medycznych z nią związanych;

3.2.10      prowadzi działalność reklamową i promocyjną związaną z celami statutowymi;

3.2.11      prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w punkcie 3.6.

3.3             Towarzystwo wspiera udział swoich członków w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii.

3.4             Towarzystwo może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, a także fundacji, spółdzielni, być wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

3.5             Towarzystwo może tworzyć i likwidować jednostki organizacyjne, które działać będą na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Statutem, oraz regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Główny Towarzystwa.

3.6             W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje:

3.6.1           działalność akredytacyjną;

3.6.2           działalność wydawniczą również inną niż wymieniona w punkcie 3.2.7;

3.6.3           organizację wystaw;

3.6.4           udostępnianie do korzystania osobom trzecim powierzchni wystawienniczych, lokali i innych nieruchomości itp.;

3.6.5           działania reklamowe i promocyjne inne niż wymienione w punkcie 3.2.10;

3.6.6           działalność usługową w zakresie badań naukowych.

3.7    Dla osiągnięcia swych celów statutowych Towarzystwo może wspierać, w tym także finansowo, działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.

 

4.            Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

4.1.           Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: zwyczajnych, zagranicznych, honorowych i wspierających.

4.2.           Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba, niezależnie od przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla rozwoju kardiologii światowej lub polskiej. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków honorowych Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

4.3.           Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy lekarz lub inna osoba działająca w dziedzinie kardiologii, wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Zarządu Oddziału Towarzystwa.

4.4.           Członkiem zagranicznym Towarzystwa może zostać każdy lekarz lub inna osoba działająca za granicą w dziedzinie kardiologii, wprowadzona do Towarzystwa przez dwie osoby, w tym jedną będącą: członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa, Przewodniczącym Oddziału Towarzystwa lub Przewodniczącym Sekcji Towarzystwa i drugą, będącą, oprócz osób wyżej wymienionych, także innym członkiem zwyczajnym Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków zagranicznych Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata i podpisanej przez dwie osoby, o których mowa w niniejszym punkcie.

4.5.           Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która uznając cele Towarzystwa, zechce je wspierać materialnie, moralnie lub propagandowo. Osoby prawne reprezentowane są w Towarzystwie przez swój statutowy organ uprawniony do reprezentacji lub też przez osobę przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną. Członek wspierający Towarzystwa ma prawo zamieszczać w swoich dokumentach, wydawnictwach i innych materiałach informację o przynależności do Towarzystwa w zakresie określonym osobnym porozumieniem, zawartym
z Zarządem Głównym Towarzystwa.

4.6.           Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

4.7.           Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

4.7.1           uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa;

4.7.2           uczestniczenia w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo na warunkach określonych przez organizatora;

4.7.3           czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Prawo to uzyskuje obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

4.7.4           noszenia odznaki Towarzystwa.

4.8             Członkowie honorowi i zagraniczni Towarzystwa mają te same prawa, co członkowie zwyczajni Towarzystwa, za wyjątkiem uprawnień wymienionych w punkcie 4.7.3. Członkowie honorowi nabywają uprawnienia z chwilą przyjęcia ich w poczet członków honorowych, zgodnie z punktem 4.2.

4.9             Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo do wolnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo.

4.10         Wszyscy członkowie Towarzystwa są obowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów jednostek organizacyjnych Towarzystwa i uchwał organów Towarzystwa oraz do wspomagania realizacji celów statutowych Towarzystwa.

4.11         Członkowie zwyczajni i zagraniczni Towarzystwa opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

4.12         Członkowie honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

4.13         Członkowie wspierający Towarzystwa opłacają składki w wysokości i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między członkiem wspierającym Towarzystwa a Towarzystwem reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

4.14         Zarząd Główny Towarzystwa skreśla z listy członków Towarzystwa członków zwyczajnych i zagranicznych:

4.14.1      na ich pisemny wniosek;

4.14.2      w razie śmierci członka Towarzystwa;

4.14.3      w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad rok, pomimo dwukrotnego uprzedniego pisemnego wezwania członka Towarzystwa do uiszczenia zaległej kwoty;

4.14.4      w razie wykluczenia członka z Towarzystwa.

4.15         Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie w poczet członków Towarzystwa na zasadach określonych niniejszym Statutem po uregulowaniu zaległych składek.

4.16         Członek może być wykluczony z Towarzystwa na wniosek jednego z członków Towarzystwa złożony Zarządowi Głównemu Towarzystwa, za działanie na szkodę Towarzystwa, bądź w razie popełnienia czynu naruszającego zasady deontologiczne. W takim przypadku Prezes Towarzystwa powołuje specjalną komisję do rozpatrzenia wniosku. Po wysłuchaniu sprawozdania tej komisji Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje decyzję w sprawie wykluczenia członka, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu Głównego Towarzystwa. Od powyższego postanowienia członek Towarzystwa, który ma być wykluczony, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa.

4.17         Zarząd Główny Towarzystwa skreśla członka wspierającego Towarzystwa z listy członków Towarzystwa na jego pisemny wniosek, a także w przypadku, gdy członek ten nie wypełnia zaciągniętych wobec Towarzystwa zobowiązań.

4.18         Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

5.                  Władze Towarzystwa

5.1             Władzami Towarzystwa są:

5.1.1           Walne Zgromadzenie Towarzystwa;

5.1.2           Zarząd Główny Towarzystwa;

5.1.3           Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

5.2            Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe i żaden z członków władz Towarzystwa nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa.

5.3       W Towarzystwie działa Komisja Wyborcza, której zadaniem jest zbieranie zgłoszeń kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, oraz Komisji Nagród, a także przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa listy kandydatów.

5.4            Komisja Wyborcza składa się z 7 (siedmiu) członków. W skład Komisji Wyborczej wchodzi, z racji pełnionej funkcji, ustępujący Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa oraz 6 (sześciu) członków wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w tajnym głosowaniu ze zgłoszonych na Zgromadzeniu kandydatur.

5.5            Kadencja Komisji Wyborczej jest wspólna i trwa 2 (dwa) lata.

5.6       Z wyjątkiem ustępującego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa, Członek Komisji Wyborczej, w czasie pełnienia funkcji Członka Komisji Wyborczej oraz przez okres 2 (dwóch) lat po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji, nie może być Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

5.7            Komisja Wyborcza na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się niezwłocznie po wyborze, dokonuje wyboru Przewodniczącego z grona jej członków.

5.8       Każda Sekcja, Oddział i grupa co najmniej 30 członków Towarzystwa (Grupa Członków) może zgłosić 3 (trzech) kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz do Komisji Nagród. Zarząd Główny Towarzystwa może zgłosić 6 (sześciu) kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa.

5.9            Zgłoszenia Grupy Członków winny być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład Grupy Członków.

5.10    Do każdego zgłoszenia kandydata Komisji Wyborczej koniecznie jest dołączenie:

5.10.1             listu poparcia odpowiednio Sekcji, Oddziału lub Zarządu Głównego Towarzystwa;

5.10.2             życiorysu kandydata;

5.10.3             listu motywacyjnego kandydata zawierającego jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację uczestniczenia przez pełną kadencję w działalności organu Towarzystwa, do którego kandyduje.

5.11.            Zgłoszenia winny wpływać nie później niż na trzy tygodnie przed dniem dokonywania wyborów. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Wyborczą.

5.12    Do Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio punkty 5.2, 7.3 i 7.4.

 

6.                  Walne Zgromadzenie Towarzystwa

6.1             Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.

6.2             Walne Zgromadzenia Towarzystwa może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.

6.3             Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się co trzy lata, a począwszy od roku 2007 – co dwa lata.

6.4             Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 6.3, w okresie trwania dorocznego jesiennego kongresu Towarzystwa (Kongres).

6.5             O mającym się odbyć Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Zarząd Główny Towarzystwa zawiadamia członków Towarzystwa przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. O wyborze miejsca Zgromadzenia decyduje organ zwołujący Zgromadzenie.

6.6             Walne Zgromadzenie Towarzystwa otwiera Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa lub, w wypadku jego nieobecności Prezes-elekt. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa, lub w wypadku jego nieobecności, Prezes-elekt kieruje ponadto wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Zgromadzeniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

6.7             Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należą w szczególności:

6.7.1           dokonywanie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

6.7.2            przyjmowanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

6.7.3           rozpatrywanie i zatwierdzanie: sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;

6.7.4           decydowanie o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Głównego Towarzystwa oraz członkom Komisji Rewizyjnej;

6.7.5           zatwierdzanie regulaminu wyborczego do poszczególnych organów Władz Towarzystwa;

6.7.6           ustalanie liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Komisji Nagród oraz wybieranie
i odwoływanie członków Zarządu Głównego Towarzystwa, członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, członków Komisji Nagród oraz Komisji Wyborczej, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej;

6.7.7           na uzasadniony wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;

6.7.8           ustalanie wysokości składki członkowskiej;

6.7.9           zatwierdzanie zmian Statutu większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa członków Towarzystwa;

6.7.10               upoważnianie Zarządu Głównego Towarzystwa do nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Towarzystwa, przyjmowania zapisów warunkowych;

6.7.11      podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny Towarzystwa;

6.7.12      rozpatrywanie odwołań w sprawach wykreślenia członków z listy członków Towarzystwa;

6.7.13      rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Towarzystwa;

6.7.14      rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, a po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego, dokonywanie podziału lub pokrywanie wyniku finansowego.

6.8             Wnioski zgłoszone przez członków Towarzystwa do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być przekazane Zarządowi Głównemu Towarzystwa przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i podpisane przez co najmniej 5 członków Towarzystwa. Wyjątek stanowią wnioski o zmianę Statutu Towarzystwa, które muszą być zgłoszone co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i muszą być podpisane przez przynajmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa.

6.9             Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się w drugim terminie - po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Towarzystwa.

6.10         Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany niniejszego Statutu
i rozwiązania Towarzystwa, które to uchwały wymagają większości głosów określonej w punkcie 15.2.

6.11         Przebieg Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

6.12         Zarząd Główny Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa

6.12.1      z własnej inicjatywy;

6.12.2      na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, w tym także w przypadku, którym mowa w punkcie 7.3;

6.12.3      na wniosek co najmniej 30 członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

6.13         W przypadkach wymienionych w punktach 6.12.2 i 6.12.3 Zarząd Główny Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które powinno odbyć się w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa sprawy określonej we wniosku.

 

 

 

 

7                    Zarząd Główny Towarzystwa

7.1             Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 10 do 17 osób. Liczbę członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

7.2             W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:

7.2.1           Prezes;

7.2.2           Prezes-elekt;

7.2.3           Poprzedni Prezes;

7.2.4           od 7 do 14 członków Zarządu.

7.3             Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Zarządu Głównego Towarzystwa
w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Komisja Rewizyjna Towarzystwa w terminie dwóch tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ich zarządzenia przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa.

7.4             Niezależnie od postanowień punktu 7.3 w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Głównego Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Głównego Towarzystwa przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. W razie niemożliwości sprawowania czynności przez członka Zarządu Głównego Towarzystwa w trakcie trwania kadencji pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Głównego Towarzystwa przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Zarządu Głównego Towarzystwa osobie będącej członkiem Towarzystwa na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Liczba osób powołanych w trybie przewidzianym niniejszym punktem nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu Głównego Towarzystwa pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.

7.5             Niezależnie od postanowień punktu 7.3 i 7.4, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci lub niemożności sprawowania funkcji Prezesa, Prezesa-elekta lub Poprzedniego Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa, pozostałym członkom Zarządu Głównego Towarzystwa przysługuje prawo powierzenia pełnienia funkcji odpowiednio: Prezesa, Prezes-elekta lub Poprzedniego Prezesa osobom spośród dotychczasowych członków zarządu Głównego Towarzystwa, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. W takim przypadku Komisja Rewizyjna Towarzystwa, na wniosek pozostałych członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustala nową liczbę członków Zarządu Głównego Towarzystwa, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jednak liczba członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustalona przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa nie może przekroczyć liczby wskazanej w punkcie 7.1 zdanie 2.

7.6             Prezes, Poprzedni Prezes i Prezes-elekt oraz Skarbnik i Sekretarz tworzą Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa uchwala Regulamin Zarządu Głównego Towarzystwa, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa, określający szczegółowo tryb działania Zarządu Głównego Towarzystwa oraz obszary kompetencji i obowiązki poszczególnych Członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.7             Kadencja wspólna członków Zarządu Głównego Towarzystwa trwa trzy lata,
a począwszy od roku 2007 – dwa lata.

7.8             Walne Zgromadzenie Towarzystwa, z zastrzeżeniem postanowień punktów 7.4 i 7.5, wybiera Prezesa-elekta i członków Zarządu Towarzystwa wskazanych w pkt. 7.2.4. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 5.8 - 5.11, kandydatury na Prezesa –elekta i pozostałych członków Zarządu Głównego Towarzystwa mogą zgłaszać: Zarząd Główny Towarzystwa, Oddziały oraz Grupy Członków, Sekcje, a także członkowie Towarzystwa uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa wybierającym Prezesa-elekta i członków Zarządu Głównego Towarzystwa. Do kandydatur zgłoszonych przez członków Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa punkty 5.10.2 i 5.10.3 stosuje się odpowiednio.

7.9             Prezes-elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym Towarzystwa zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa ponownego wyboru) Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.

7.10         Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym Towarzystwa staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa ponownego wyboru) członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji, jako Poprzedni Prezes.

7.11         Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może pełnić tę funkcję wyłącznie przez jedną kadencję. Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa nie można być dłużej niż przez trzy kolejne kadencje, z tym, że członek Zarządu Głównego Towarzystwa, który pozostawał w Zarządzie Głównym Towarzystwa przez trzy kolejne kadencje zachowuje prawo do ubiegania się o funkcję Prezesa-elekta na kadencję następującą bezpośrednio po ostatniej z trzech jego kadencji.

7.12         Kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa rozpoczyna się od następnego dnia po zakończeniu Kongresu, podczas którego Walne Zgromadzenie Towarzystwa dokonało wyboru tych członków Zarządu Głównego Towarzystwa. W przypadku, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Kongres się nie odbędzie, wówczas kadencja członków Zarządu Głównego rozpoczyna bieg z dniem ich powołania do Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.13         Kadencja Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Poprzedniego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa rozpoczyna się z momentem wskazanym w punkcie 7.12.

7.14         Zarząd Główny Towarzystwa wybiera Sekretarza i Skarbnika spośród członków Zarządu Głównego Towarzystwa, wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

7.15         Zarząd Główny Towarzystwa powołuje spośród członków Towarzystwa lub spoza tego grona: naczelnych redaktorów czasopism i wydawnictw wydawanych przez Towarzystwo, przewodniczących Komisji Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa wyznacza przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w organizacjach, w których Towarzystwo jest członkiem oraz w podmiotach, w których Towarzystwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem. Okres, przez który osoby wymienione w niniejszym punkcie mogą pełnić swoje funkcje nie może być dłuższy niż kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa, który dokonał wyboru tych osób.

7.16         Zarząd Główny Towarzystwa:

7.16.1      kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za realizację jego celów statutowych, wyniki społeczne oraz finansowo-gospodarcze, a także podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa;

7.16.2      reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa, z których jeden jest Poprzednim Prezesem lub Prezesem-elektem, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może reprezentować Towarzystwo samodzielnie;

7.16.3      tworzy i likwiduje Oddziały i Komisje Towarzystwa, Sekcje naukowe
i inne jednostki Towarzystwa, oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;

7.16.4       zatwierdza skład Komisji Towarzystwa na wniosek przewodniczących tychże Komisji;

7.16.5      zarządza majątkiem Towarzystwa;

7.16.6      uchwala budżet Towarzystwa na okres jednego roku oraz zobowiązuje Skarbnika do sporządzenia sprawozdania finansowego i planu finansowego na następny okres sprawozdawczy;

7.16.7      podejmuje uchwały w sprawie zapisów i darowizn;

7.16.8       sporządza sprawozdania z działalności Towarzystwa i planuje działalność naukową na następny okres;

7.16.9      powołuje przewodniczących komitetów organizacyjnych kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych, organizowanych przez Towarzystwo;

7.16.10  współpracuje z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, a także z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami;

7.16.11  przedkłada Komisji Wyborczej listę kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa oraz proponuje czas, miejsce i tematykę kongresów i konferencji;

7.16.12   rozstrzyga w drugiej instancji spory wynikłe między członkami Towarzystwa;

7.16.13  podejmuje decyzje w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa;

7.16.14  przyznaje nagrody naukowe Towarzystwa na wniosek Komisji Nagród;

7.16.15  odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku;

7.16.16  ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Towarzystwa

7.16.17  jest władny podejmować decyzje (w formie uchwał) w innych sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji pozostałych władz Towarzystwa

7.17 Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa, z wyjątkiem spraw dotyczących wykluczenia członków z Towarzystwa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.18 W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Towarzystwa Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa może podejmować uchwały w zakresie spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa, w imieniu całego Zarządu Głównego Towarzystwa, wyłącznie po uprzednim otrzymaniu upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa może udzielić upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa do dokonywania czynności wskazanych w niniejszym punkcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

7.19 Zarząd Główny Towarzystwa może podjąć uchwały także bez odbycia posiedzenia, podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa zostali zawiadomieni o terminie konferencji oraz o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takiej konferencji. Zarząd Główny Towarzystwa może również podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Zarządu Głównego Towarzystwa tekstu zaproponowanej uchwały.

7.20 W posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub inny upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

7.21 Na posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa mogą być zapraszani z głosem doradczym:

7.21.1            redaktorzy naczelni „Kardiologii Polskiej” oraz „Folia Cardiologica”;

7.21.2  Konsultant Krajowy ds. Kardiologii;

7.21.3  Przewodniczący Komisji;

7.21.4  Przewodniczący Oddziałów;

7.21.5  Przewodniczący Sekcji;

7.21.6    inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.22            Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa podpisuje Prezes i Sekretarz. Do protokołu posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa dołącza się listę obecności członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

7.23  Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa lub, w razie jego nieobecności, lPrezes-elekt:

7.23.1    podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie dokumenty (w tym umowy, oświadczenia i inne), skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa o wartości przewyższającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;

7.23.2  podpisuje dokumenty w sprawach bieżących Towarzystwa;

7.23.3    otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa oraz otwiera obrady Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

7.23.4    zaprasza na posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa innych członków Towarzystwa z głosem doradczym oraz osoby spoza Towarzystwa, których obecność uzna za pożądaną dla Towarzystwa.

7.24            Sekretarz:

7.24.1    prowadzi archiwum i spis członków Towarzystwa;

7.24.2    przechowuje pieczęć Towarzystwa;

7.24.3    dba o prawidłowość przebiegu posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa, w tym zwłaszcza głosowań i archiwizację ich wyników;

7.24.4    sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa;

7.24.5    odpowiada za kontakty z Oddziałami Towarzystwa.

7.25            Skarbnik:

7.25.1    wraz z Prezesem, przy współudziale Głównego Księgowego Towarzystwa, zarządza finansami Towarzystwa;

7.25.2    przyjmuje, przechowuje i wypłaca środki pieniężne Towarzystwa, zgodnie z dyspozycją Zarządu Głównego Towarzystwa;

7.25.3    jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym za terminowe przygotowanie sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz innych sprawozdań i raportów wymaganych prawem obejmujących dane finansowe Towarzystwa.

 

8.            Komisja Rewizyjna Towarzystwa

8.1 Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa jest stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, w tym również dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Komisja Rewizyjna Towarzystwa odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz do roku. Komisja Rewizyjna Towarzystwa po dokonaniu oceny działalności statutowej (merytorycznej) i finansowej Towarzystwa przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa wnioski, w tym między innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Głównemu Towarzystwa absolutorium.

8.2 Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa powoływani są na okres wspólnej kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa, o której mowa w pkt 7.7.

8.3 Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

8.4 Uchwały Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa określa regulamin uchwalony przez Walne zgromadzenie Towarzystwa.

8.5 Komisja Rewizyjna Towarzystwa może podjąć uchwały także bez odbycia posiedzenia, podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zostali zawiadomieni o terminie konferencji oraz o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takiej konferencji. Komisja Rewizyjna Towarzystwa może również podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa tekstu zaproponowanej uchwały.

8.6            Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

8.6.1      nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

8.6.2.     nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

8.7            Odwołanie, rezygnacja, śmierć członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zarządzenie.

8.8.            Niezależnie od postanowień punktu 8.7, w przypadku odwołania, rezygnacji śmierci członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

8.9       W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa osobie będącej członkiem Towarzystwa na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

8.10.   Liczba osób powołanych w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trybie punktów 8.8. i 8.9 nie może przekraczać łącznie ½ składu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa pochodzących z wyboru na zasadach ogólnych.

 

 

9.            Oddziały Towarzystwa

9.1 Na obszarze swego działania Towarzystwo, reprezentowane przez Zarząd Główny Towarzystwa, może tworzyć i likwidować Oddziały Towarzystwa w innych miejscowościach, na wniosek co najmniej 30 członków Towarzystwa z terenu objętego działaniem Oddziału. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Przewodniczącego Oddziału, który kieruje Oddziałem aż do wyboru Zarządu Oddziału.

9.2 Oddziały Towarzystwa nie mają osobowości prawnej i są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.

9.3 Władzami Oddziału Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.

9.4  Walne Zgromadzenie Oddziału tworzą członkowie Towarzystwa z terenu objętego działaniem Oddziału. Strukturę i regulaminy organizacyjne Oddziałów uchwala Zarząd Główny Towarzystwa. Walne Zgromadzenia Oddziału zwoływane są w trybie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

9.5 Zarząd Oddziału składa się z: Przewodniczącego, jego zastępcy, Skarbnika, Sekretarza oraz członków w liczbie maksymalnie do 4, wybieranych na wspólną trzyletnią kadencję, a począwszy od roku 2007 – na wspólne dwuletnie kadencje, przez Walne Zgromadzenie Oddziału zwykłą większością głosów, z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Oddziału i Walne Zgromadzenie Oddziału. Wybory Zarządu Oddziału odbywają się w tym samym roku kalendarzowym co wybory do Zarządu Głównego Towarzystwa. Przewodniczący Oddziału może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zasada ta nie obejmuje innych członków Zarządu Oddziału.

9.6 Zarząd Oddziału:

9.6.1           realizuje cele statutowe Towarzystwa na obszarze objętym jego działalnością;

9.6.2           składa Zarządowi Głównemu Towarzystwa wnioski o przyjęcie nowych członków Towarzystwa, z wyłączeniem członków zagranicznych;

9.6.3           rozstrzyga w pierwszej instancji spory wynikłe między członkami Towarzystwa na terenie działania Oddziału Towarzystwa.

9.7 Przewodniczący i Skarbnik Oddziału z łącznego upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa, dysponują środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Oddziału. Na wniosek Przewodniczącego Oddziału, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Oddziału mogą uzyskać także dwaj inni członkowie Zarządu Oddziału. Pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa.

9.8 Przewodniczący Oddziału przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa, w terminie do 1 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie z działalności Oddziału: statutowej (merytorycznej) i finansowej za poprzedni rok obrotowy wraz z oceną Komisji Rewizyjnej Oddziału.

9.9 Walne Zgromadzenie Oddziału:

9.9.1           dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Oddziału;

9.9.2           przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Oddziału;

9.9.3           rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału oraz członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej;

9.9.4           rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Oddziału;

9.9.5           rozpatruje wnioski złożone przez członków Oddziału Towarzystwa.

9.10        Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału jest nadzór nad działalnością Oddziału. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się co najmniej jeden raz w roku. Komisja Rewizyjna Oddziału po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej Oddziału przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wnioski, m.in. w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium.

 

10   Komitet organizacyjny

10.1        Komitet organizacyjny tworzy się w miejscu planowanego odbycia kongresu lub konferencji naukowej. Składa się on z wybranego przez Zarząd Główny Towarzystwa przewodniczącego oraz członków wybranych przez przewodniczącego w liczbie niezbędnej do wykonania zadań określonych w pkt. 10.2.

10.2        Do obowiązków Komitetu organizacyjnego należy:

10.2.1      szczegółowe przygotowanie kongresu lub konferencji zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Poradniku Organizatora Kongresów PTK”,

10.2.2      ułożenie programu obrad z materiału dostarczonego przez komitet naukowy kongresu i w porozumieniu z tym komitetem;

10.2.3      organizowanie wystaw Towarzystwa;

10.2.4      przedstawienie Zarządowi Głównemu Towarzystwa, po zakończeniu kongresu lub konferencji naukowej, sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej i finansowej oraz rozliczenia kongresu lub konferencji zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Poradniku Organizatora Kongresów PTK”.

10.3        Osoby wchodzące w skład Komitetu organizacyjnego działają w oparciu
o pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa, które precyzuje szczegółowy zakres umocowania,

10.4        Komitet organizacyjny kończy swoje czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Główny Towarzystwa sprawozdania z działalności Komitetu organizacyjnego.

 

11   Komisja Nagród

11.1        Komisja Nagród składa się z przewodniczącego i maksymalnie do 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Przewodniczący Komisji Nagród wybrany zostaje spośród członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

11.2        Zadaniem Komisji Nagród jest zapoznanie się z nowymi pracami naukowymi lub organizacyjnymi, ich ocena i wnioskowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa o przyznanie nagród, zgodnie z regulaminem działania Komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

12   Sekcje Towarzystwa

12.1    Sekcje Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa, zainteresowanych poszczególnymi działami kardiologii. Sekcje są powoływane przez Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek członka Zarządu Głównego Towarzystwa lub co najmniej 20 członków Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa uchwala regulamin organizacyjny Sekcji Towarzystwa.

12.2    Zarząd Sekcji składa się z: Przewodniczącego, jego zastępcy który może jednocześnie pełnić funkcję Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz członków w liczbie maksymalnie do 4, wybieranych na wspólną trzyletnią kadencję, a począwszy od roku 2007 – na wspólne dwuletnie kadencje.

12.3.            Funkcje Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone decyzją Walnego Zgromadzenia Sekcji, które określa też liczbę Członków Zarządu Sekcji. Walne Zgromadzenie Sekcji może dokonywać wyboru Przewodniczącego-Elekta, który obejmuje funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sekcji.

12.4            Wyboru członków Zarządu Sekcji dokonuje Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Sekcji i Walne Zgromadzenie Sekcji.

12.5            Wybory członków Zarządu Sekcji odbywają się w tym samym roku kalendarzowym, co wybory członków do Zarządu Głównego Towarzystwa. Przewodniczący Zarządu Sekcji może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zasada ta nie obejmuje innych członków Zarządu Sekcji. Ustępujący Przewodniczący Sekcji jest członkiem Zarządu Sekcji przez jedną kadencję. W razie wyboru Przewodniczącego-Elekta, po upływie kadencji Przewodniczący staje się automatycznie Przewodniczącym bez dokonywania osobnego wyboru.

12.6            Przewodniczący Zarządu Sekcji wraz ze Skarbnikiem Sekcji z łącznego upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa dysponują środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Sekcji. Na wniosek Przewodniczącego Sekcji, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi Towarzystwa związanymi
z działalnością Sekcji mogą uzyskać także dwaj inni członkowie Zarządu Sekcji. Pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa.

12.7      Przewodniczący Zarządu Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa w terminie do 1 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie
z działalności Sekcji: merytorycznej i finansowej za poprzedni rok obrotowy.

 

13   Wyróżnienia i nagrody

13.1        Towarzystwo może ustalić wyróżnienia i nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów statutowych Towarzystwa lub dla samego Towarzystwa.

13.2        Najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Towarzystwo jest godność Członka Honorowego Towarzystwa.

13.3        Towarzystwo może przyznać także inne wyróżnienia w postaci:

13.3.1      Medalu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;

13.3.2      Nagrody pieniężnej.

13.4        Medal Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa za wybitny wkład w rozwój Towarzystwa.

13.5        Nagrody pieniężne przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Komisji Nagród.

 

14   Majątek Towarzystwa

14.1        Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości, nieruchomości, a także dochodów z posiadanych akcji, udziałów w spółkach i innych papierów wartościowych oraz funduszy wskazanych w punkcie 14.2.

14.2        Fundusze Towarzystwa tworzy się:

14.2.1      ze składek członkowskich;

14.2.2      z darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji;

14.2.3    z wpisowego, wpłacanego przez uczestników zjazdów, Konferencji i kongresów;

14.2.4            z dochodów ze zbiórek i organizowanych przez Towarzystwo imprez;

14.2.5    z odsetek i lokat bankowych od środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa;

14.2.6    ze środków z funduszy publicznych;

14.2.7    z dochodów przypadających Towarzystwu z uczestnictwa w innych organizacjach, a także z prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do postanowień punktu 3.6;

14.2.8    wpływów z działalności statutowej Towarzystwa;

14.2.9    dochodów z majątku Towarzystwa.

14.3        Wszelkie wpływy z działalności realizowanej przez Towarzystwo za pośrednictwem Oddziałów, Sekcji, Komisji, wydawnictw, Komitetów organizacyjnych kongresów, konferencji i innych stałych lub powoływanych do określonych zadań struktur Towarzystwa stanowią przychody Towarzystwa.

14.4        Czysty zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym przez Towarzystwo przeznacza się wyłącznie na realizację celów Statutowych Towarzystwa.

14.5        Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa Zarząd Główny Towarzystwa przekazuje środki finansowe Towarzystwa Oddziałom, Sekcjom, Komisjom, redakcjom, Komitetom organizacyjnym i innym stałym lub powoływanym do określonych zadań strukturom Towarzystwa.

 

15   Postanowienia końcowe

15.1        Towarzystwo nie może:

15.1.1      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”);

15.1.2      przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

15.1.3      wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;

15.1.4       dokonywać zakupu na preferencyjnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

15.2        Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa członków Towarzystwa.

15.3        Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeznaczenia jego majątku na cele związane ze zwalczaniem chorób układu krążenia.

Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.