PROGRAM "ELEKTROTERPIA 1.0"

 

Ogólnopolski Rejestr ElektroterapiiElektroterapia 1,0

Dlaczego konieczny jest Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii? - prezentacja

Wersja Power Point (576KB)

Wersja html

 
Przeznaczenie programu:
 • ogólnopolska rejestracja procedur elektroterapii i generowaniu raportów zbiorczych
 • rejestracja procedur elektroterapii oraz generowanie raportów i analiz na szczeblu ośrodka wykonującego procedury elektroterapii oraz generowaniu dokumentu "protokół zabiegu" dla standardowej dokumentacji lekarskiej. 
Informacje o programie:

Program wykonano ze środków otrzymanych Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 "POLKARD 2003-2005" z zakresu kardiologii (umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie) dotycząca zadania: "Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii"

 
Opis aplikacji:
 • centralnej
 • lokalnej 
Pozostałe informacje:
 • sposób wdrożenia
 • funkcjonalność programu
 •  założenia merytoryczne 
 
Realizatorzy zadania "Ogólnopolski rejestr leczenia za pomocą elektroterapii"
 
Autorzy:
 
Wykonawcy: 

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" sp. z o.o. w Lublinie <Więcej>

Konsultanci założeń programu:
 • Włodzimierz Kargul· 
 • Andrzej Lubiński
 • Grzegorz Opolski
 • Grażyna Świątecka
 • Maria Trusz-Gluza
 • Franciszek Walczak
 • Anna Maria Wnuk-Wojnar
 • Dariusz Wojciechowski
List do Kierowników Klinik i Ordynatorów Oddziałów wykonujących zabiegi elektroterapii od Realizatorów Programu <więcej>
Powrót do góry  

 

Opis funkcjonowania "Ogólnopolskiego Rejestru Elektroterapii"
Program "Elektroterapia 1,0" jest narzędziem służącym do rejestracji procedur elektroterapii, tj. leczenia stałą stymulacja serca, implantowalnymi kardiowerterami-defibrylatorami i badań elektrofizjologicznych oraz ablacji. Program przeznaczony jest dla ośrodków wykonujących procedury elektroterapii, umożliwiając lokalne prowadzenie rejestru, dostęp do danych oraz zawansowane funkcje przeszukiwania i generowania raportów. Będąc rozproszoną bazą danych składającą się aplikacji lokalnych zainstalowanych na komputerach w ośrodkach wykonujących procedury elektroterapii oraz z serwera znajdującego się w ośrodku koordynującym program umożliwi także dostęp do danych oraz tworzenie różnego rodzaju raportów na szczeblu ogólnopolskim.

Wprowadzanie danych następuje lokalnie w ośrodkach wykonujących procedury do lokalnej bazy danych, gdzie program umożliwia przechowywanie tych informacji i lokalna analizę oraz generowanie raportów i protokołów, takich jak "protokół zabiegu", który w wersji "papierowej" służy dokumentacji lekarskiej. Jednocześnie część informacji (z wyłączeniem m.in. danych teleadresowych chorych) jest automatycznie przesyłana do aplikacji serwera, gdzie dane te są gromadzone i analizowane na poziomie ogólnopolskim. Umożliwia to generowanie raportów dla Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich, a także organizacji takich jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne czy Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Zastosowany sposób utrzymywania serwera zapewnia łatwość i bezzwłoczność przesyłania informacji do serwera oraz wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych. Jednym z założeń tego programu jest to, że ośrodek, który podejmuje się wykonywania procedur elektroterapii serca wyposażony jest w średniej klasy komputer osobisty oraz posiada dostęp do Internetu, który nie musi być stały (wystarczy połączenie modemowe), co nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów przez ośrodki. Łatwość wprowadzania danych do formularza aplikacji lokalnej nie wymaga również specjalnego przeszkolenia osób, które będą dokonywały wprowadzania danych zakładając, że w każdym ośrodku wykonującym skomplikowane procedury elektroterapii przynajmniej jedna osoba potrafi obsługiwać komputer i korzystać z Internetu. Należy podkreślić, że Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii i jego narzędzie jest bazą danych zgodną ze standardem SQL i skonstruowaną przy wykorzystaniu bezpłatnych (Open Source) narzędzi programistycznych i bazodanowych (Java - środowisko programowania, Firebird - baza danych klienta, PostgreSQL - baza danych serwera, J18N - interface, JBoss - serwer aplikacji). Fakt ten ma istotne znaczenie przy rozpowszechnianiu narzędzia i możliwości wykorzystania go w przyszłości, a także braku konieczności posiadania jakiegokolwiek oprogramowania (poza systemem operacyjnym) przez ośrodki korzystające z Rejestru.

 Powrót do góry

 

Opis aplikacji
System ewidencjonowania leczenia za pomocą elektroterapii "Elektroterapia 1.0" jest heterogenicznym systemem rozproszonym, wykonanym całkowicie w technologii Java 2 firmy Sun Microsystems. Elektroterapia 1.0 jest systemem w pełni obiektowym, wielowarstwowym z wykorzystaniem technologii serwera aplikacji EJB, składającym się z dwóch zasadniczych części funkcjonalnych:

· aplikacji centralnej, stanowiącej centralne repozytorium kartotek sprawozdań zabiegów ze wszystkich ośrodków korzystających z systemu, wykonanej w technologii J2EE z wykorzystaniem jako platformy systemowej systemu operacyjnego Linux, serwera aplikacji JBoss AS 3.2.5 firmy JBoss Inc. oraz relacyjnej bazy danych PostgreSQL w wersji 7.4. Aplikacja centralna hostowana jest na specjalnie do tego celu przygotowanej farmie serwrów aplikacji i połączona szybkim światłowodowym łączem do sieci Internet poprzez podwójny system zabezpieczeń ścian ogniowych (firewall).

· aplikacji lokalnej, instalowanej na końcówkach w jednostakch upoważnionych do wprowadzania danych do systemu "Elektroterapia 1.0", wykonanej w technologii Java 2 pracującej pod sysetmem Linux lub Windows 98/2000/XP, wykorzystującej jako lokalne repozytorium dokumentów relacyjną bazę danych Firebird firmy Firebird Project w wersji 1.5.

Aplikacja lokalna funkcjonuje niezależnie od aplikacji centralnej, a wymiana danych na żądanie odbywa się szyfrowanymi kanałami (SSL) za pomocą obiektowego protokołu RMI/IIOP.

Pozostałe informacje <więcej>

 

Powrót do góry

 

Sposób wdrożenia systemu
Po sprawdzeniu możliwości sprzętowych poszczególnych ośrodków wykonujących procedury elektroterapii, droga internetową odbędzie się instalacja oprogramowania na komputerach lokalnych. "Ogólnopolski Rejestr Elektroterapii" będzie miał swoją stronę internetową gdzie będzie znajdował się opis systemu, pomoc w wersji elektronicznej oraz, co najważniejsze, dostęp do aplikacji, która pozwoli automatycznie zainstalować program lokalny na komputerze lokalnym, oczywiście po odpowiedniej autoryzacji. Kolejne wersje i ulepszenia programu (pache, update-y) będą się instalowały na komputerach lokalnych automatycznie. Firma świadcząca usługę utrzymywania serwera będzie zapewniała pomoc techniczną (telefonicznie lub via e-mail).
 Powrót do góry

 

Funkcjonalność programu
Program "Elektroterapia" jest bazą danych z przyjaznym użytkownikowi interfejsem wprowadzania danych, który składa się z kilku formularzy, w których należy wypełnić odpowiednie obligatoryjne lub opcjonalne pola. Po wybraniu typu procedury pojawiają się odpowiednie dla niej strony formularzy, które należy po kolei wypełnić. Formularz dotyczący danych pacjenta może być automatycznie wypełniony na podstawie danych już wcześniej wprowadzonych do bazy danych, jeżeli chory został wcześniej wprowadzony do rejestru. Podczas przechodzenia do wypełniania kolejnych stron formularza wprowadzone informacje poddawane są walidacji na podstawie zawartej w programie logiki. Na zakończenie po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych informacji możliwe jest generowanie protokołów zabiegów, a po zamknięciu rekordu (po ew. poprawkach) dane zostają przesłane do serwera elektronicznie; przekazywanie informacji może być opóźnione i obejmować np. dane z 1 tygodnia.
 Powrót do góry

 

Założenia merytoryczne
Rejestr w swojej pierwotnej postaci powstał na podstawie istniejącego kodowania procedur elektroterapii "European Pacemaker Patient Identification Card" oraz systemów rejestrowania tych procedur funkcjonujących w kilku ośrodkach w Polsce, a także szerokich konsultacji w środowisku osób zajmujących się elektroterapią.

Rejestracja każdego rodzaju procedury obejmowała grupy informacji:

 • informacja o pacjencie
 • chorobie podstawowej
 • wskazaniach do zastosowania procedury
 • leczeniu przed zastosowaniem procedury
 • informacje o zabiegu: jego rodzaju i zastosowanym sprzęcie
  wyniku zabiegu
 • powikłaniach wczesnych

Wprowadzanie informacji odbywa się na zasadzie wyboru z listy predefiniowanych nazw (chorób, wskazań, sprzętu, itd.), które są wzajemnie kompatybilne, co umożliwia wspólne analizy dotyczące różnych typów procedur. Zastosowane w rejestrze nazewnictwo ma swoje definicje, które są rozpowszechniane wraz z programem, w celu ujednolicenia ich stosowania i rozumienia.

Wprowadzanie danych o kolejnych zabiegach do bazy centralnej umożliwia obserwację odległą losów chorych (follow-up) bez względu na to gdzie zabiegi są wykonywane.

 Powrót do góry

 

Modyfikacja założeń
W dniach 9-11 maja 2004 w Cork w Irlandii odbyła się konferencja Cardiology Audit and Registration Data Standards (CARDS), na której po raz pierwszy przedstawiono ujednolicone i wzajemnie kompatybilne standardy rejestracji ostrych zespołów wieńcowych, procedur PCI oraz procedur elektroterapii. Koncepcja CARDS powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej, oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Konferencj uczestniczył na polecenie Ministerstwa Zdrowia jeden z autorów programu (dr Piotr Ruciński)

Celem CARDS było stworzenie standardów kodowania danych (zmienne, definicje, kody) dla kardiologicznych systemów informacji, w celu ich kompatybilności w różnych systemach gromadzenia informacji o pacjentach, chorobach i procedurach kardiologicznych w krajach członkowskich UE. Jako pierwsze powstały standardy dla ostrych zespołów wieńcowych, procedur PCI oraz procedur elektroterapii do których muszą być przygotowane programy rejestracji.

Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia i Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii, po konsultacjach w środowisku postanowiono o dostosowaniu istniejącego, ale jeszcze nie wprowadzonego do funkcjonowania, rejestru do standardów CARDS. Założenia CARDS nie zmieniają istoty dotychczasowego rejestru, powodują jednak zmianę i dostosowanie gromadzonych danych i ich definicji.

 Powrót do góry

 

Autorzy Programu

Andrzej Kutarski

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski
Katedra i Klinika Kardiologii AM w Lublinie
ul dr k. Jaczewskiego 8 20-090 Lublin
tel./fax: (81) 742 87 47 e-mail: a_kutarski@yahoo.com
Główny autor merytorycznej części Programu


Teresa Widomska-Czekajska

Prof. dr hab. n. med. Teresa Widomska-Czekajska
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin
tel./fax: (81) 724 41 51 e-mail: t.widomska@am.lublin.pl
Główny organizator realizacji Zadania, współautor merytorycznej części Programu.


Piotr Ruciński

Dr. n. med. Piotr Ruciński
Katedra i Klinika Kardiologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin
tel./fax: (81) 724 41 51
e-mail: piotr@rucinski.com.pl
współautor merytorycznej części Programu, oraz adaptacji pierwotnej wersji programu do wymogów systemu CARDS


Maria Trusz-Gluza

Prof. dr hab. n. med. Maria trusz-Gluza
Kierownik I Kliniki Kardiologii ŚlAM w Katowicach
ul Ziołowa 47; 40-635 Katowice
tel./fax: (32) 252-36-58
e-mail: trusz@cathlab.katowice.pl
współautor merytorycznej części Programu w zakresie zabiegów implantacjidefibrylatorów, badania elektrofizjologicznego oraz ablacji.


Anna Maria Wnuk-Wojnar

Dr n. med. Anna Maria Wnuk-Wojnar
I Klinika Kardiologii ŚlAM w Katowicach
ul Ziołowa 47; 40-635 Katowice
tel./fax: (32) 252-36-58
e-mail: wojnar@cathlab.katowice.pl
współautor merytorycznej części Programu w zakresie zabiegów badania elektrofizjologicznego i ablacji.


Powrót do góry

 

Wykonawcy Programu
Zespół pracowników firmy ZETO w Lublinie

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. w Lublinie
Al. Kraśnicka 35 20-718 Lublin
tel.: (81) 743 22 26
tel/fax.: (81) 525 50 52
http://www.zeto.lublin.pl/
Mgr Paweł Kowalczyk - kierownik Zespołu realizującego zadanie
tel./fax: (81) 743 22 26
e-mail: pawelkowalczyk@zeto.lublin.pl
Opracowanie projektu modułu rozproszonego systemu informatycznego na podstawie otrzymanych założeń oraz implementacja rozwiązania.

 Powrót do góry

 

Konsultanci założeń programu
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul - Przewodniczący Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK, Kierownik Kliniki Elektrokardiologii Śl. AM w Katowicach

Dr hab. n. med. Andrzej Lubiński - II Klinika Chorób Serca AMG w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - Konsultant Krajowy ds. Kardiologii, Kierownik I Katedry i I Kliniki Kardiologii AMW w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka - Kierownik II Kliniki Chorób Serca AMG w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza Kierownik I Kliniki Kardiologii Śl.AM w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak - Kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

Dr n. med. Anna Maria Wnuk-Wojnar I Klinika Kardiologii Śl.AM w Katowicach

Dr n. med. Dariusz Wojciechowski - Ordynator Oddz. Kardiologii Szpitala Wolskiego w Warszawie

Powrót do góry

 

List do Kierowników Ośrodków wykonujących zabiegi elektroterapii
Lublin, dnia 19.08.2005

WPP. Kierownicy Klinik i Ordynatorzy Oddziałów
Wykonujących zabiegi elektroterapii

 

Szanowny(a) Pan(i) Profesorze, Szanowny(a) Pan(i) Ordynatorze,

Program komputerowy "Ogólnopolski Rejestr Leczenia za Pomocą Elektroterapii" nazwany "Elektroterapia 1.0") powstał na zlecenie Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Rady Programu POLKARD, (umowa z Ministerstwem Zdrowia 2003-2005) w związku z koniecznością posiadania pełnych i stale aktualizowanych danych dotyczących tej dziedziny terapii w całym kraju i poszczególnych województwach. Takie dane służą ocenie zapotrzebowania na poszczególne metody leczenia, ich dostępności i zakresu działalności poszczególnych ośrodków. Są podstawą centralnych decyzji strategicznych m.in. alokacji środków, umożliwiają przekazywanie obowiązujących sprawozdań do instytucji międzynarodowych. Jest żenujące, że od 2001 Polska nie mogła przekazywać całościowych danych dotyczących elektroterapii ze względu na niekompletność szczegółowych informacji i trudności ich pozyskiwania.

System Elektroterapia 1.0 jest narzędziem służącym do rejestracji procedur elektroterapii, tj. leczenia stałą stymulacja serca, implantowalnymi kardiowerterami-defibrylatorami i badan elektrofizjologicznych oraz ablacji. Program przeznaczony jest dla wszystkich jednostek organizacyjnych wykonujących procedury elektroterapii. Umożliwia lokalne prowadzenie rejestru, wydruk ujednoliconych protokołów zabiegów, dostęp do wprowadzonych danych oraz zawansowane funkcje przeszukiwania i generowania raportów. Jest rozproszoną bazą danych składającą się aplikacji lokalnych (przekazanych ośrodkom wraz z kodami dostępu) przeznaczonych do zainstalowania na komputerach w ośrodkach wykonujących procedury elektroterapii oraz z serwera znajdującego się w ośrodku koordynującym program i zbierającym dane ogólnopolskie. Umożliwia dostęp do wszystkich wprowadzonych danych oraz tworzenie różnego rodzaju raportów w ośrodku, na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim.

W 2005 r. przewidziana została możliwość finansowego wynagradzania osób wprowadzających dane do systemu w Ośrodkach. Proponowana (a jednocześnie najwyższa z możliwych) stawka za wprowadzenie jednego zabiegu elektroterapii z okresu I półrocza 2005 wynosi - 6,0 zł a II półrocza 5 zł.

Łączymy wyrazy szacunku

   

W imieniu realizatorów Programu "Ogólnopolski rejestr elektroterapii"

Kierownik Kliniki Kardiologii
Prof. dr hab. med. Teresa Widomska-Czekajska

Powrót do góry